Wijk- en dorpsraden algemeen

Een platform, ook wel dorps- of wijkraad genoemd, bestaat uit een groep vrijwilligers. Zij zetten zich samen in om de algemene belangen van de inwoners in hun dorp of wijk te behartigen.

Een dorps- of wijkplatform heeft de volgende taken:

  • gevraagd en ongevraagd advies geven over de leefomgeving
  • functioneren als klankbord voor de inwoners, gemeente en andere maatschappelijke organisaties
  • fungeren als communicatiekanaal tussen gemeente en dorp of wijk
  • organiseren van de samenwerking met partners in de wijk en gezamenlijke afspraken maken
  • het stimuleren en motiveren van inwoners tot het nemen van initiatieven

Wat is gebiedsgericht werken?

Gebiedsgericht werken betekent dat meer organisaties als partners samenwerken aan de toekomst van een dorp/wijk. Deze organisaties vormen op projectbasis een gebiedsteam waarvan de samenstelling – afhankelijk van de onderwerpen – kan variëren. Ook de onderwerpen kunnen per dorp of wijk verschillen en zijn afhankelijk van de wensen en behoeften van de inwoners van de betrokken dorpen of wijken. Gebiedsgericht werken vraagt een andere manier van werken. Hierbij is het nodig dat er iemand als gebiedsmanager aangewezen wordt. Zodra voor een dorp of wijk een gebiedsteam wordt samengesteld, bepalen de partners samen wie deze rol het beste kan vervullen. De gemeente benoemt een gebiedsmanager voor de teams waarin deze functie bij de gemeente hoort. Andere aspecten van gebiedsgericht werken zijn:

  • het is niet meer primair gericht op fysieke zaken, maar op een samenhangende aanpak tussen sociale, economische en fysieke opgaven en kansen
  • het is niet meer alleen voor de burger, maar door, voor en met de burger
  • de platforms fungeren niet meer alleen als eerste aanspreekpunt of klankbord, maar ook als katalysator voor een brede groep inwoners
  • naast de jaarlijkse wijk- of dorpsschouw komen er gebiedsplannen waarin voor de korte en middellange termijn vermeld staat wat door wie wordt uitgevoerd